مهندسی محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

سمیرا قیاسی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-ghiasi-env/fa

2

هستی برقعی پور

استادیار

------------------------------

3

فرشاد هاشم‌زاده

استادیار

------------------------------

4

احمد سلطان‌زاده

استادیار

------------------------------

5

علی جهانی

استادیار

------------------------------

6

مهدی فرح‌پور

دانشیار

------------------------------