مقاطع رشته گرایشها

دکتری تخصصی:

مهندسی هسته ای، مهندسی انرژی هسته ای 

مهندسی هسته ای، مهندسی پرتوی پزشکی

کارشناسی ارشد:

مهندسی هسته ای، مهندسی پرتوی پزشکی 

مهندسی هسته ای، مهندسی رآکتور اتمی

کارشناسی:

مهندسی هسته ای