اعضای هیأت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

ایمیل

 

 

1

 

 

محمد ره گشای

 

دانشیار پایه 19

 

 

2

مهدی صالحی باروق

استادیار پایه 10

m.s.barough@gmail.com

 

3

 

الهام صنیعی

 

استادیار پایه1