مدیر گروه

             نام و نام خانوادگی:  مهدی صالحی باروق

             رشته تحصیلی:  مهندسی هسته ای-کاربرد پرتوها

مرتبه علمی:  استادیار پایه 10

آدرس پست الکترونیک: m.s.barough@gmail.com 

تلفن تماس دفتر مدیر گروه مهندسی هسته ای: 44600024-021