مدیر گروه

مدیر گروه مهندسی هسته ای

نام و نام خانوادگی:  مهدی صالحی باروق

رشته تحصیلی:  مهندسی هسته ای-کاربرد پرتوها

آدرس پست الکترونیک: m.s.barough@gmail.com 

صفحه شخصی: http://faculty.iauctb.ac.ir/m-salehibarough-nuclear/fa