مقاطع رشته گرایشها

مقاطع رشته - گرایش ها:

 

سرفصل کارشناسی مهندسی صنایع - ورودی 88 به بعد

سرفصل ارشد مهندسی صنایع-صنایع

سرفصل ارشد مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی و اجتماعی

سرفصل ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

سرفصل دکتری تخصصی مهندسی صنایع- تمام گرایش ها

 

 

رشته تحصیلی

                         مقطع

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع- صنایع

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی صنایع-برنامه ریزی و مدیریت تولید

دکتری تخصصی

مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات

دکتری تخصصی

مهندسی صنایع-اتوماسیون

دکتری تخصصی

مهندسی صنایع

دکتری تخصصی