مهندسی صنایع

 

 

نام ونام خانوادگی : دکتر محمد فلاح

 

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع _ مدیریت سیستم و بهره وری

 

ادرس پست الکترونیک :Mohammad.fallah43@yahoo.com

http://iauctb.ac.ir/Images/72/Content/1fa324bf-6481-4862-a9d5-abb871c681cb.jpg

 

 

 

نام ونام خانوادگی : دکتر امیر مهاجری

 

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع _ برنامه ریزی و مدیریت تولید

 

ادرس پست الکترونیک :    رزومه                amir.mohajeri@iauctb.ac.ir

http://iauctb.ac.ir/Images/72/Content/1fa324bf-6481-4862-a9d5-abb871c681cb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی : دکتر حامد کاظمی پور

 

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع _ صنایع

 

ادرس پست الکترونیک :    رزومه                hkazemipoor@yahoo.com

http://iauctb.ac.ir/Images/72/Content/1fa324bf-6481-4862-a9d5-abb871c681cb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی : دکتر علیرضا تقی پور رضوان

 

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع _ صنایع

 

ادرس پست الکترونیک :alirezatag@gmail.com

http://iauctb.ac.ir/Images/72/Content/1fa324bf-6481-4862-a9d5-abb871c681cb.jpg