اعضای هیات علمی گروه

مشخصات اعضای گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

نام و نام خانوادگی 

افشین اکبری دهخوارقانی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی

رشته تحصیلی

مهندسی معدن

پایه

                                 استادیار                 

محل تحصیل

علوم و تحقیقات تهران

 

نام و نام خانوادگی

محمد علی ریاحی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی

رشته تحصیلی

ژئوفیزیک اکتشافی

پایه

استاد تمام

محل تحصیل

دانشگاه آپسالا

 

نام و نام خانوادگی

ناصر عبادتی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی

رشته تحصیلی

زمین شناسی ساختمانی

پایه

استادیار

محل تحصیل

علوم و تحقیقات تهران

 

نام و نام خانوادگی

امیر حسین سعیدی دهاقانی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی

رشته تحصیلی

مهندسی نفت-مخازن هیدروکربنی

پایه

استادیار

محل تحصیل

دانشگاه تربیت مدرس

 

نام و نام خانوادگی

علی رضا بستامی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی

رشته تحصیلی

مهندسی نفت-مخازن هیدروکربنی

پایه

استادیار

محل تحصیل

دانشگاه تهران

 

نام و نام خانوادگی

مهدی نظری صارم

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی

رشته تحصیلی

مهندسی نفت-حفاری و استخراج

پایه

استادیار

محل تحصیل

دانشگاه کوبکین روسیه