مقاطع رشته گرایشها

 

مهندسی محیط زیست -منابع آب

مهندسی محیط زیست -آب و فاضلاب

مهندسی محیط زیست -آلودگی های محیط زیست

مهندسی طراحی محیط زیست

مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست HSE