اعضای هیات علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

سمیرا

قیاسی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-ghiasi-env/fa

2

هستی

برقعی پور

استادیار

 

3

فرشاد

هاشم زاده

استادیار

 

4

احمد

سلطان زاده

استادیار

 

5

علی

جهانی

استادیار

 

6

مهدی

فرح پور

دانشیار