مدیر گروه

مدیر گروه محیط زیست

نام و نام خانوادگی : دکتر سمیرا قیاسی

رشته تحصیلی : مهندسی محیط زیست

آدرس پست الکترونیک : s.ghiasi@iauctb.ac.ir

صفحه شخصی : http://faculty.iauctb.ac.ir/s-ghiasi-env/fa

 

دانلود رزومه