مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیرا قیاسی

 

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست

 

آدرس صفحه شخصی:

 

ایمیل آکادمیک: