مقاطع رشته گرایش ها

کارشناسی
 

رشته

گرایش

مهندسی پزشکی

بیوالکتریک

بیومتریال (بیومواد)

بیومکانیک

 

 

کارشناسی ارشد 

رشته

گرایش

مهندسی پزشکی

بیوالکتریک

بیومتریال (بیومواد)

بیومکانیک

توانبخشی

 

 

دکتری تخصصی

رشته

گرایش

مهندسی پزشکی

بیوالکتریک

بیومکانیک

بیومواد (بیومتریال )