مهندسی پزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

شاهرخ شجاعی

 

2

حمید میرزاده

 

3

ابراهیم واشقانی فراهانی

 

4

شاداب باقری

 

5

عاطفه سلوک مفرد

 

6

حمید مهدوی

 

7

محمد پزشکی مدرس

 

8

میترا نعیمی سرشت

 

9

فرداد فرخی

 

10

نسرین شعوری

 

11

مهرداد دادگستر

 

12

پوریا جعفری مقدم

 

13

گلدیس درب امامیه