اعضای هیات علمی گروه مهندسی پزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

شاهرخ شجاعی

 

-----------------------

2

حمید میرزاده

 

-----------------------

3

ابراهیم واشقانی فراهانی

 

-----------------------

4

شاداب باقری

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-bagherikhoulenjani-medical/fa

5

عاطفه سلوک مفرد

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-solouk-medical/fa

6

حمید مهدوی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-mahdavi-medical/fa

7

محمد پزشکی مدرس

 

--------------------------------

8

میترا نعیمی سرشت

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-naeimi-medical/fa

9

فرداد فرخی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-naeimi-medical/fa

10

نسرین شعوری

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-shourie-elec/fa

11

مهرداد دادگستر

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-dadgostar-elec/fa

12

پوریا جعفری مقدم

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-jafarimoghadam-elec/fa

13

گلدیس درب امامیه

 

---------------------------------