اعضای هیات علمی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

حمید میرزاده

 

 

2

ابراهیم واشقانی فراهانی

 

 

3

شاداب باقری

 

http://s-bagherikhoulenjani-medical.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

4

عاطفه سلوک مفرد

 

http://a-solouk-medical.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

5

حمید مهدوی

 

http://h-mahdavi-medical.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

6

محمد پزشکی مدرس

 

 

7

میترا نعیمی سرشت

 

 

8

فرداد فرخی

 

http://f-farokhi-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

9

نسرین شعوری

 

http://n-shourie-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

10

مهرداد دادگستر

 

http://m-dadgostar-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

11

پوریا جعفری مقدم

 

http://p-jafarimoghadam-elec.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

12

گلدیس درب امامیه

 

 

13

شاهرخ شجاعی