مدیر گروه

مدیر گروه مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی : دکتر شاهرخ شجاعی                                                                                             

رشته تحصیلی :  مهندسی پزشکی - بیومکانیک

آدرس پست الکترونیک :shahrokh.shojaei@gmail.com

 

دانلود رزومه