مدیر گروه

مدیر گروه مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی : دکتر شاهرخ شجاعی                                                                                             

رشته تحصیلی :  مهندسی پزشکی - بیومکانیک

آدرس پست الکترونیک :

صفحه شخصی :

دانلود رزومه