اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

لطف ا...

پورفرج

 

http://l-pourfaraj-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

2

محمد تقی

تقی پور

 

 

3

زهرا

شکوه غازانی

 

http://z-shokouhghazani-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

4

امیر علی

طباطبائی عدنانی

 

http://a-tabatabaee-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

5

فریبا

فتاح زاده

 

http://f-fatahzadeh-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

6

مهدی

مهدی زاده

 

http://m-mahdizadeh-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

7

علی

بحرینی

 

http://a-bahrini-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

8

محمد رضا

پورشریف

 

http://m-porsharif-mech.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

9

اصغر

رئیسی دهکردی

 

http://a-vmdsddehkoordi-physic.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

10

علی

رضا

 

http://a-reza-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

11

ژاله

رضائی

 

http://j-rezaii-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

12

هما

زادون

 

http://h-zadvan-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

13

بابک

زمانی

 

http://b-zamani-physic.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

14

محسن

ضیاء منش

 

http://m-ziamaneah-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

15

وحید

غفاری

 

http://w-gafari-physic.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

16

شمس الدین

فهیمی نیا

 

http://s-fahiminia-math.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html