مدیر گروه

 

 

نام ونام خانوادگی : دکتر فریبا فتاح زاده

رشته تحصیلی : ریاضی


ادرس پست الکترونیک :

 

صفحه شخصی :