مقاطع رشته گرایشها

 

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

توضیحات

1

مهندسی شیمی – صنایع پالایش

کارشناسی پیوسته

از مهر ماه سال 1387 این رشته در دانشکده فنی تاسیس شده و از مهر ماه سال 1393 عنوان رشته به مهندسی شیمی تغییر یافته است.

2

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد

از مهر ماه 1393 این رشته در گروه مهندسی شیمی تاسیس شده است.

3

مهندسی شیمی - فرایند

کارشناسی ارشد

از مهر ماه 1393 این رشته در گروه مهندسی شیمی تاسیس شده است.

4

مهندسی شیمی - محیط زیست

کارشناسی ارشد

از مهر ماه 1393 این رشته در گروه مهندسی شیمی تاسیس شده است.

5

مهندسی شیمی - صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

از مهر ماه 1393 این رشته در گروه مهندسی شیمی تاسیس شده است.

6

مهندسی شیمی - پلیمر

کارشناسی ارشد

از مهر ماه 1393 این رشته در گروه مهندسی شیمی تاسیس شده است.