مقاطع رشته گرایشها

 

مقاطع و گرایش های مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر

 

مقطع کارشناسی:

1-مهندسی شیمی

2- مهندسی پلیمر

 

مقطع کارشناسی ارشد:

1-مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

2- مهندسی شیمی گرایش پلیمر

2- مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند

3- مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

4- مهندسی شیمی گرایش فرایند جداسازی

5-مهندسی شیمی گرایش محیط زیست

 

مقطع دکتری:

1-مهندسی شیمی

2- مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

 

جهت اطلاع از سرفصل ها هرکدام از گرایش ها به لینک www.sep.iau.ir  مراجعه کنید

 

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

توضیحات

1

مهندسی شیمی – صنایع پالایش

کارشناسی پیوسته

از مهر ماه سال 1387 این رشته در دانشکده فنی تاسیس شده و از مهر ماه سال 1393 عنوان رشته به مهندسی شیمی تغییر یافته است.

2

مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد

از مهر ماه 1393 این رشته در گروه مهندسی شیمی تاسیس شده است.

3

مهندسی شیمی - فرایند

کارشناسی ارشد

از مهر ماه 1393 این رشته در گروه مهندسی شیمی تاسیس شده است.

4

مهندسی شیمی - محیط زیست

کارشناسی ارشد

از مهر ماه 1393 این رشته در گروه مهندسی شیمی تاسیس شده است.

5

مهندسی شیمی - صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

از مهر ماه 1393 این رشته در گروه مهندسی شیمی تاسیس شده است.

6

مهندسی شیمی - پلیمر

کارشناسی ارشد

از مهر ماه 1393 این رشته در گروه مهندسی شیمی تاسیس شده است.