اعضای هیات علمی

 

 

 

ردیف

نام         

نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

افشار

علی حسینی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-afsharalihoseini-math/fa

     

2

مریم

اوتادی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-otadi-chemistry/fa

3

حسین

سخائی نیا

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-sakhaeinia-chemistry/fa

       

4

وحید

پیروز فر

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/v-pirouzfar-chemeng/fa

       

5

آزاده سادات

شکرابی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-shekarabi-chemistry/fa

       

6

ابراهیم

آخوندی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-akhondi-chemeng/fa

7

اعظم

قدمی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ghadami-chemeng/fa

8

سیدامین

میرمحمدی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-mirmohamadi-chem/fa

9

سید محمد

دواچی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-davachi-chemeng/fa

10

امین

هدایتی مقدم

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-hedayatimoghaddam-chemeng/fa

11

مریم

ملکشاهیان

استادیار

........................................................................................................

12

مجید

منجمی

استاد

........................................................................................................