مدیر گروه

مدیر گروه شیمی

 

نام ونام خانوادگی : دکتر افشار علی حسینی 

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی

ادرس پست الکترونیک : Afsharalihosseini@iauctb.ac.ir

صفحه شخصی : http://faculty.iauctb.ac.ir/a-afsharalihoseini-math/fa