مدیر گروه


 

 


نام ونام خانوادگی : دکتر افشار علی حسینی


رشته تحصیلی : مهندسی شیمی


ادرس پست الکترونیک : Afsharalihosseini@iauctb.ac.ir

 

صفحه شخصی : http://faculty.iauctb.ac.ir/a-afsharalihoseini-math/fa