مقاطع رشته گرایش ها

مقاطع رشته - گرایش ها:

 

رشته تحصیلی

مقطع

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک – طراحی جامدات

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک – ساخت وتولید

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک – حرارت وسیالات

کارشناسی پیوسته

مهندسی هوافضا  کارشناسی پیوسته
مهندسی رباتیک کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی انرژی های تجدید پذیر

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی سیستمهای انرژی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی سیستمهای انرژی - انرژی و محیط زیست

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی انرژی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهای مکاترونیکی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید

کارشناسی ارشد ناپیوسته
مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-کامپیوتر

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

دکتری تخصصی