اعضای هیات علمی گروه مکانیک

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

آرمن آدامیان

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-adamian-mech/fa

2

محمد افتخاری یزدی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-eftekhariyazdi-mech/fa

3

داود اکبری

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/d-akbariahmadabadi-mech/fa

4

احسان بزاز

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-bazaz-mech/fa

5

نصرالله بنی مصطفی عرب

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-banimostafa-arab-mech/fa

6

حسین ترابیان

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-torabiyan-mech/fa

7

سیداحمد حسینی سیانکی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-hosseini-sianaki-mech/fa

8

بهرام پوستی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-poosti-mech/fa

9

بهزاد جباری پور

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-jabaripour-mech/fa

10

جهان بخش حامدی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-hamedi-mech/fa

11

شهرزاد حمیدی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-hamidi-mech/fa

12

فریبرز حیدری

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-heidari-mech/fa

13

بابک دارابی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-darabi-mech/fa

14

همایون ریاحی چالشتری

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-riyahi-chaleshtari-mech/fa

15

رضا شاه سیاه

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-shahsiah-mech/fa

16

محمد صدیق

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-sedigh-mech/fa

17

پدارم طهرانی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-tehrani-mech/fa

18

محمد کاظم کوشش

 

--------------------------------

19

هاشم کوکبی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-kokabi-mech/fa

20

آرش میر عبدالله لواسانی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mirabdolahlavasani-mech/fa

21

علیرضا محمدیون

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mohamadion-mech/fa

22

حسین مهبادی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-mahbadi-mech/fa

23

محمد رضا محمدی نایینی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-mohammadi-naeini-mech/fa

24

محمد وهابی

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-vahabi-mech/fa

25

فرشید جعفریان

 

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-jafarian-mech/fa