مدیر گروه

 

 

 نام ونام خانوادگی : دکتر آرمن آدامیان

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
آدرس پست الکترونیک : http://arm.adamian@iauctb.ac.ir

صفحه شخصی :   http://faculty.iauctb.ac.ir/a-adamian-mech/fa