مقاطع رشته گرایشها

 

مقاطع رشته گرایشها:

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

1

مهندسی کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاری

دکتری تخصصی

2

مهندسی کامپیوتر – معماری کامپیوتر

دکتری تخصصی
3 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دکتری تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

1

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

کارشناسی ارشد ناپیوسته

2

مهندسی کامپیوتر – معماری سیستمهای کامپیوتری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 
3 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 
4 مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 
5 مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

1

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

کارشناسی پیوسته

2

مهندسی کامپیوتر – سخت افزار

کارشناسی پیوسته