مدیر گروه

 

نام ونام خانوادگی : دکتر محسن جهانشاهی

رشته تحصیلی : دکتری تخصصی کامپیوتر

ادرس پست الکترونیک : mjahanshahi@iauctb.ac.ir

http://m-jahanshahi-comp.iauctb.ac.ir/faculty/en/index.html : صفحه شخصی