مدیر گروه

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

نام ونام خانوادگی : دکتر علی هارون آبادی

رشته تحصیلی : دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار

ادرس پست الکترونیک :a.harounabadi@gmail.com