مدیر گروه

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

نام ونام خانوادگی : دکتر علی هارون آبادی

رشته تحصیلی : دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر

ادرس پست الکترونیک :