مقاطع رشته گرایشها

کارشناسی 

رشته

گرایش

مهندسی عمران

عمران

اب

خاک

راه

سازه

 

 

کارشناسی ارشد

رشته

گرایش

مهندسی عمران

ژئوتکنیک

مهندسی سازه

مهندسی زلزله

مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی

مهندسی ومدیریت منابع اب

مهندسی حمل ونقل

مهندسی راه وترابری

مهندسی ومدیریت ساخت

مهندسی طراحی محیط زیست

 

 

 

دکتری تحصصی 

رشته

گرایش

مهندسی عمران

اب

خاک

سازه

مهندسی زلزله

مهندسی ومدیریت ساخت