مدیر گروه

 

مدیر گروه عمران

تحصیلات تکمیلی

نام ونام خانوادگی : دکتر مهدی میرزایی

رشته تحصیلی : عمران-آب

آدرس پست الکترونیک :  m.mirzaee@iauctb.ac.ir 

آدرس صفحه شخصی: http://faculty.iauctb.ac.ir/m-mirzaee-civil/fa

دانلود رزومه

 

کارشناسی

نام ونام خانوادگی : دکتر سید سجاد مهدی زاده محلی                                                                                                                                                         

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران-آب

آدرس پست الکترونیک: Sa.Mehdizadeh@gmail.com

صفحه شخصی: http://faculty.iauctb.ac.ir/s-mehdizadeh-civil/fa

دانلود رزومه