مدیر گروه

 

مدیر گروه عمران

 

نام ونام خانوادگی : محمد حسن رامشت                                                                                                                                               

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران

آدرس پست الکترونیک:

صفحه شخصی: محمد حسن رامشت