مدیر گروه

 

تحصیلات تکمیلی

نام ونام خانوادگی : دکتر جعفر عسگری مارنانی

رشته تحصیلی : عمران گرایش سازه

ادرس پست الکترونیک :  j_asgari@iauctb.ac.ir

ادرس صفحه شخصی:http://j-asgarimarnani-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

 

 

کارشناسی

نام ونام خانوادگی : دکتر سهیل منجمی نزاد

رشته تحصیلی :  مهندسی عمران

ادرس پست الکترونیک:Soh.Monajeminejad@iauctb.ac.ir

صفحه شخصی:ttp://s-monajjeminejad-civil.iauctb.ac.ir/faculty/index.html