مقاطع رشته گرایشها

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

           توضیحات          

1

مهندسی برق – الکترونیک

کارشناسی

ورودی ماقبل 93

2

مهندسی برق- مخابرات

کارشناسی

ورودی ماقبل 93

3

 

مهندسی برق- بدون گرایش

 

کارشناسی

از ورودی 93:

از آخر سال سوم به بعد در یکی از گرایشهای اکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت پذیرفته می شوند

4

مهندسی برق – الکترونیک

کارشناسی ارشد

 

5

مهندسی برق- مخابرات

کارشناسی ارشد

 

6

مهندسی برق- کنترل

کارشناسی ارشد

 

7

مهندسی برق- قدرت

کارشناسی ارشد

گرایش عمومی قدرت

8

مهندسی برق - قدرت

کارشناسی ارشد

گرایش سیستمهای قدرت

9

مهندسی برق - قدرت

کارشناسی ارشد

گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

10

مهندسی برق - قدرت

کارشناسی ارشد

گرایش عایقها و فشار قوی

11

 

 

 

12

مهندسی برق - الکترونیک

دکتری

 

13

مهندسی برق - مخابرات

دکتری

 

14

مهندسی برق - کنترل

دکتری

 

15

مهندسی برق - قدرت

دکتری

 

16