اعضای هیات علمی

ردیف     نام و نام خانوادگی               مرتبه علمی                                                 صفحه شخصی

1- حسن منصف                             استاد                               http://faculty.iauctb.ac.ir/h-monsef-elec/fa

2- شهرام جوادی                            استادیار                               http://faculty.iauctb.ac.ir/s-javadi-elec/fa

3- محمود حسینی علی آبادی                استادیار            http://faculty.iauctb.ac.ir/m-hosseinialiabadi-elec/fa

4- پیام ربانی فرد                             استادیار                         http://faculty.iauctb.ac.ir/p-rabanifar-elec/fa

5- حمید رادمنش                             استادیار              

6- ابراهیم اصل سلیمانی                     استاد                    http://faculty.iauctb.ac.ir/e-aslsoleimani-physic/fa

7- علیرضا صالحی                          استاد                                     http://faculty.iauctb.ac.ir/a-salehi-elec/fa

8- رضا صباغی ندوشن                     دانشیار                             http://faculty.iauctb.ac.ir/r-sabbaghi-elec/fa

9- آرش دانا                                  استادیار                                  http://faculty.iauctb.ac.ir/a-dana-elec/fa

10- سعید فرحی عراقی                     استادیار                     http://faculty.iauctb.ac.ir/s-farahiaraghi-elec/fa

11- کاوه کنگرلو                             استادیار                       http://faculty.iauctb.ac.ir/k-kangarloo-elec/fa

12- فرداد فرخی                             استادیار                             http://faculty.iauctb.ac.ir/f-farokhi-elec/fa

13- علیرضا کاشانی نیا                      استادیار                    http://faculty.iauctb.ac.ir/a-kashaniniya-elec/fa  

14- سیدمهدی بنی هاشمی                   استادیار               http://faculty.iauctb.ac.ir/m-banihashemi-elec/fa

15- توحید موسی زاده                       استادیار   

16- بهزاد جلائی                              مربی                                  http://faculty.iauctb.ac.ir/b-jalaei-elec/fa

17- حسین رضا صراف زاده               استادیار                     http://faculty.iauctb.ac.ir/h-sarrafzadeh-elec/fa

18- ناهید اردلانی                             استادیار                         http://faculty.iauctb.ac.ir/n-ardalani-elec/fa

19- نیما رئیسی                                استادیار                             http://faculty.iauctb.ac.ir/n-raeisi-elec/fa 

20- رضا بایدرخانی                          استادیار                    http://faculty.iauctb.ac.ir/r-baidarkhani-elec/fa