انجمن علمی شیمی

نام انجمن

شماره وتاریخ نامه اخذ مجوزتاسیس

فعالیتهای انجام شده

انجمن علمی شیمی

89003168به تاریخ 89/1/19

برگزاری دوره طراحی pining

سمینار آموزشی پاپینگ

نحوه نگارش مقالات علمی ومتون تخصصی