انجمن علمی کامپیوتر

نام انجمن

شماره وتاریخ نامه اخذ مجوزتاسیس

فعالیتهای انجام شده

 

انجمن علمی کامپیوتر

 

8065

به تاریخ81/3/19

برگزاری دوره آموزشی "میکرو کنترولرAVR"

دوره آموزشی "PCB"

دوره آموزشی رباتیک

اخذ مجوز چاپ نشریه هگزا

برگزاری کلاس زبان برنامه نویسیobjectiv-C

برگزاری کلاس زبان برنامه نویسی #C

برگزاری کلاس طراحی وب(HTML/CSS)

برگزاری دوره JAVA

برگزاری دورهNetwork

برگزاری دوره جدیدHTMl/CSS

برگزاری دوره photoshop

برگزاری دورهjavascript

برگزاری کارگاه تخصصیoMNet

کارگاه فن بیان

جلسات:8/7/93    ،15/7/93   ،22/7/93  ،28/7/93

29/7/93 ،19/11/93 ،20/11/93 ،4/12/93

برگزاری همایش یک روزه "open source"(متن باز)

جلسات 8/9/94

 
 
 
 
آدرس سایت انجمن علمی کامپیوتر به نشانی  http://cactb.ir/  می باشد.

فعالیت های انجام گرفته توسط انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر در دوره های قبل:

1- برگزاری دوره آموزشی "میکرو کنترولر AVR"؛ سال برگزاری:89

2- برگزاری دوره آموزشی "PCB"؛ سال برگزاری:89؛ سال برگزاری: 94

3- برگزاری دوره آموزشی رباتیک؛ سال برگزاری:89؛ سال برگزاری: 94

4- برگزاری کلاس زبان برنامه نویسی ؛ سال برگزاری: 94Objective-c

5- برگزاریکلاسزبانبرنامهنویسی؛ سال برگزاری: 94c#

6- برگزاریکلاسطراحی وب(HTML/CSS)؛ سال برگزاری: 94

7- برگزاری دوره ی ؛ سال برگزاری: 94Java

8- برگزاری دوره ی ؛ سال برگزاری: 94Network

9- برگزاری دوره ی جدید  ؛ سال برگزاری: 94HTML/CSS

10- برگزاری دوره ی ؛ سال برگزاری: 94Photoshop

11- برگزاری دوره ی ؛ سال برگزاری: 94JavaScript

12- برگزاری کارگاه تخصصی ؛ سال برگزاری: 94OMNet

13- کارگاه فن بیان؛ سال برگزاری:94

14-برنامه رشد و راهنمایی دانشجویان در زمینه های عمومی برنامه نویسی ،زیر نظر اساتید گروه مهندسی کامپیوتر،بهار 95

15-راه اندازی کتابخانه مجازی با بیش از 250 جلد کتاب ،بهار 95