انجمن علمی برق


انجمن علمی برق

نام انجمن

شماره وتاریخ نامه اخذ مجوزتاسیس

فعالیتهای انجام شده

 

انجمن علمی برق

 

 

3973 به تاریخ81/11/12

 

 

ارسال برنامه های ترمی (92962 مورخ 21/11/87)

دوره های آموزشی Pspice,MATLAB,ROTEL99S,MICROCONTROLبا مشارکت (انستیتو ایز ایران) که با برگزاری دوره MATLAB,AVRموافقت شد

درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی نرم افزاری واطلاع رسانی سریع از طریق ایمیل به اعضای انجمن

طراحی سایت اینترنتی

ارایه برنامه تر می3/2/88

برگزاری دوره تخصصی رباتیک

برگزاری دوره آموزشی protel

برگزاری دوره تخصصی آموزشی میکرو کنترولر

برگزاری دوره آموزشیAVR

همکاری در برگزاری کنفرانس ارتباطات سیار دانشگا ه شریف

همکاری در برگزاری افتتاحیه مجتمع نیایش

ایجاد غرفه در نمایشگاه تراوشات فکری دانشکده در مراسم افتتاحیه مجتمع نیایش

اید هبرگزاری کنفرانس های 90 دقیقه ای وتلاش در زمینه تحقق آن

برگزاری کنفرانس 90 دقیقه ای تاثیر امواج الکترو مغناطیس بر مغز انسان

 

 

نام انجمن

شماره وتاریخ نامه اخذ مجوزتاسیس

فعالیتهای انجام شده

انجمن علمی برق

 

 

3973 به تاریخ81/11/12

 

 

 

برگزاری کنفرانس 90 دقیقه ای نرم افزار matlabدر رشته مهندسی برق

برگزاری کنفرانس 90 دقیقه ای کاربرد ربات های زیر آب

برگزاری کنفرانس 90 دقیق های مهندسی خلاقیت

برگزاری نشست علمی روباتیک و چالش های تیم های روباتیک دانشگا ه با حضور مسولین دانشگاه

تشکیل هسته نانو تکنولوژی دانشگاه

همکاری در برگزاری دورهplcانجمن علمی برق دانشگا ه شهید بهشتی

همکاری در برگزاری دوره های نانو تکنولوژی دانشگا ه صنعتی شریف

همکاری با سازمان مهندسی برق کشور در برگزاری کنفرانس سالانه علمی دانشجویی برق کشور

راه اندازی سایت اینترنتی انجمن علمی برق وانستیتو ایز ایران در زمیت=نه نرم افزارMATLAB

همکاری مشترک وفعال انجمن با شورای گروه برق

 

نام انجمن

شماره وتاریخ نامه اخذ مجوزتاسیس

فعالیتهای انجام شده

انجمن علمی برق

3973 به تاریخ81/11/12

 

تاسیس شاخه دانشجویی IEEE

برگزاری دو کارگاه در هفته پژوهش

برگزاری کارگاه طراحی ابر توپ های مغناطیسی ارائه برنامه تر می89

برگزاری دوره آشنایی با فراوری مهندسی کنترل وهوش مصنوعی