روسا ومعاونین پیشین دانشکده

روسای پیشین دانشکده فنی به ترتیب  تا سال  95 عبارتنداز :

1-دکتر دانشمند

2- دکتر جلیلیان 

3- مهندس محمد رضاتجلیل 

4- دکتر احمد پازوکی

5- دکتر مستقیم

6- دکترمهدیزاده

7- دکتر هدایتی 

8- دکتر حاجی کندی 

9- مهندس تجلیل

10- دکتر طباطبایی

11- دکتر افتخاری

12- دکتر ترابیان  

13- دکتر رشیدی

14- دکتر بهنام ادهمی