ریاست دانشکده فنی ومهندسی

 

 

نام ونام خانوادگی : دکتر محسن جهانشاهی

رشته تحصیلی : دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر

ادرس پست الکترونیک : mjahanshahi@iauctb.ac.ir

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jahanshahi-comp/fa : صفحه شخصی