ریاست دانشکده فنی ومهندسی

 

نام ونام خانوادگی :  دکتر محمدافتخاری یزدی    

رشته تحصیلی:   مکانیک - تبدیل انرژی                                                                                

آدرس پست الکترونیک :