ریاست دانشکده فنی ومهندسی

نام و نام خانوادگی :  دکتر محمدافتخاری یزدی                                                               

رشته تحصیلی:        مکانیک - تبدیل انرژی                                                               

آدرس پست الکترونیک :       Moh.Eftekhari_Yazdi@iauctb.ac.ir

آدرس صفحه شخصی :    http://faculty.iauctb.ac.ir/m-eftekhariyazdi-mech/fa   

 

دانلود رزومه