نام ونام خانوادگی : دکتر جعفر عسگری مارنانی

رشته تحصیلی : عمران گرایش سازه

ادرس پست الکترونیک :  j_asgari@iauctb.ac.ir

ادرس صفحه شخصی:http://j-asgarimarnani-civil.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html