برای مشاهده جدول زمانبندی جلسات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد مربوط به فروردین واردیبهشت 96    اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهده جدول زمانبندی جلسات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد مربوط به خرداد 96   اینجا را کلیک نمایید.