توجه-(عدم تشکیل کلاس یا تاخیر)

کلاسهای  هفته جاری  تا پنجشنبه مورخ 95/09/04که تشکیل نمی شود:

1-استاد   پورجعفر شنبه و دو شنبه تشکیل نمی شود.

2- استاد عظیمی نیا شنبه تشکیل نمی شود.

3-استاد قسیمی تشکیل نمی شود(شنبه)

4-استاد فروتن دوشنبه وسه شنبه تشکیل  نمی شود.

5-استاد رضائیان(رمضان) دوشنبه تشکیل نمی شود.

6-کلاس های استاد افتخاری  این هفته تشکیل خواهد شد.

7-کلاس استاد اسدی فیزیک چهارشنبه تشکیل  نمی شود.

8-کلاس استاد لطفی (عمران )چهار شنبه تشکیل نمی شود.

9-استاد گودرزی اندیشه سه شنبه تشکیل نخواهد شد.