ایجاد صفحه شخصی جهت اساتید هیات علمی

 کلیه اساتیدمحترم عضو هیات علمی که صفحه شخصی برای انها ایجاد نگردیده است :

مراحل دریافت نام کاربری ورمز عبور صفحه شخصی اساتید.

1- تایپ اطلاعات درخواستی فرم ذیل  وگرفتن پرینت آن در 2نسخه .

2- مراجعه به گروه مربوطه وگرفتن امضاء ومهر گروه .

3- تحویل فرم درخواستی به مسئول  سایت دانشکده .

4- ارسال فایل WORD تایپ شده ذیل  به ایمیل eng-lab@iauctb.ac.ir

اطلاعات شخصی اساتیدجهت استانداردسازی وارتقارتبه وبومتریک